Midland resident celebrates 104th birthday

Midland resident celebrates 104th birthday