UTPB STEM Academy to receive $30,000 donation

UTPB STEM Academy to receive $30,000 donation